สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรม สพป.

รางวัลงานวิจัยดีเด่น

นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การเป็นครูโคช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2” ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน (Research for Sustainable Human Development)” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก..