พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลมืออาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology). 


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ผู้เรียน ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา เทคโนโลยี ทักษะอาชีพ และอื่นๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อย- โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้นำทางวิชาการ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

6. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย   เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง    ในการจัดการศึกษา

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการทำงานเชิงบูรณาการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา