สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

E-service

ระบบรับส่งหนังสือราชการ

ระบบแจ้งปัญหาการใช้ DLTV
ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ระบบพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ