สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

สถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2566


จํานวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)


จํานวนผู้รับบริการ ผ่านช่องทาง E-Service