สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read More
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL

การพัฒนาการจัดการเรี

Read More