การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL

การพัฒนาการจัดการเรี

Read more