การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL

การพัฒนาการจัดการเรี

Read more