-  เลขที่บัญชีสำหรับการกรอกข้อมูล การจำหน่ายแบบรูปรายการและเอกสารในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  การรายงานผลสถานะการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  การแก้ไขงวดงาน งวดเงินในระบบ e-GP (กรณีงดตอกเสาเข็ม) 

          บันทึกต่อท้ายสัญญา   ขั้นตอนการแก้ไขงวดงานงวดเงินในระบบ e-GP

-  การคืนหลักประกันซองในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  ขั้นตอนการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบ e-GP  รายละเอียด

-  ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP   รายละเอียด

-  ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding   รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------

ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560   

>> รายละเอียด แบบฟอร์ม และเอกสารเกี่ยวกับการเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน <<
>> ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง (เช่า) อินเทอร์เน็ต <<

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ 0 5564 4178

เบอร์โทรสาร 0 55641 297