สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1