สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 หน้าเมือง ถนน หน้าเมือง ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

โทร. 055-641702 โทรสาร. 055-641297