มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการประเมิลผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มพัฒนาครูฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ