สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 | (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 | (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 | (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 | (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 | (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 | (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําสั่ง คสช. ที่ 19/2560 และแก้ไข
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

การแบ่งส่วนราชการภายในฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
พรบ. คุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2546
การแบ่งส่วนราชการภายในฯ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
พรบ.วิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554,แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557,สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
คำสั่ง สพฐ. ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
ระเบียบสพป.สุโขทัย เขต 2 ว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2564