กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554,แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557,สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
คำสั่ง สพฐ. ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
ประกาศ สพฐ. การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
ระเบียบสพป.สุโขทัย เขต 2 ว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2564