ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายเชวง อุปถัมภ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14227
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13150
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง574
464020004บ้านหนองบัวนางทองสุข เนียนเฮียน (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท462
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนางปฏิมา บุญญติพงษ์ (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท226
664020006บ้านลำโชคนายวิเชียร มุ้งอย่าง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร342
764020007บ้านป่าคานางศุภวรรณ ฟักทองอยู่ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร456
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16258
964020009บ้านห้วยหยวกนายนันทวัฒน์ เข็มทอง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร226
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10165
1164020011บ้านศรีสวรรค์นายวรทัศน์ เพชรไชย (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15279
1364020013บ้านตึกนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9165
1464020014วัดภูนกนายพัฒนา บรรดาจันทร์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง349
1564020015บ้านนาต้นจั่นนางปรานอม บรรดาจันทร์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง468
1664020016บ้านหมอนสูงนางมลทิชา ก่อเจดีย์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง221
1764020018บ้านดงย่าปานางขวัญเรือน ยาวยวน (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง475
1864020019บ้านแม่คุนายพอ ทุมสงคราม (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง569
1964020020บ้านห้วยตมนายยรรยง จันทร์กวี (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง551
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)นางบุญสิริ จุติ (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม226
2164020022บ้านแม่รากนายวินัย เพชรแบน (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม339
2264020023บ้านทุ่งพล้อนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม586
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยนางสาววิสุทธิโฉม​ อบเชย (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม232
2464020025วัดวังค่านายสำราญ จงอยู่เย็น (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม336
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12127
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม343
2864020032แม่สานสามัคคีนายอภิชัย อุดปิง (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม436
2964020033บ้านปากสานนายสว่าง บุษรา (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม354
3064020034บ้านสันหีบนายนิรุช ขอสุขขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15235
3164020036บ้านแม่สานนายนิรุช ขอสุข (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม351
3264020037บ้านแม่ฮู้นายเสนาะ ควรทำ (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน345
3364020038บ้านปางสานายไพรัช อินต๊ะสงค์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน680
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งนางสาวนุชจรี ตาเปี้ย (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน480
3564020040บ้านสุเม่นนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน16165
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน9100
3764020042บ้านแม่เทินนายสมศักดิ์ คำแสนขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน16275
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอนันต์ แก้วเปี้ย ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน455
3964020044บ้านห้วยโป้นายสมยศ ทองรัตน์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14162
4064020045บ้านสะท้อนางศุภานัน ทิศอุดร (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน355
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน17289
4264020047ไชยะวิทยานางหทัยรัตน์ ชาญศรีขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท20336
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท13196
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายเอกพันธ์ สารีบุตร ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท446
4564020050บ้านวังยายมากนางสาวกาญจนา ชัยพร (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท335
4664020051บ้านท่าชัยนายยุธยา คงพรมประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท7123
4764020053วัดตลิ่งชันนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท436
4864020055บ้านพระปรางค์นางสาวพรนภา พรมกลาง (รกน.)ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท333
4964020057วัดโบราณหลวงนายจักกิต อุทรณ์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8125
5064020058วัดแสนตอนายณัฐวุฒิ​ ทาบัวประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร681
5164020059บ้านสารจิตรนางสาวกรนิกา คุ้มสาขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20399
5264020060บ้านดงยางนางสาววันเพ็ญ ผกามาศ (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย562
5364020061บ้านเกาะน้อยนางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบ (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย228
5464020062บ้านป่ายางนางสาวจุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย222
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย694
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)นางสาวนพวรรณ วิลัยแก้ว (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย12
5764020065วัดเกาะน้อยนางสิรินาถ ลี้สกุล (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย555
5864020067หาดเสี้ยววิทยานางสาวพิสมัย เกิดผลประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย9167
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายอารีย์ วรรณชัยประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย35789
6064020071บ้านหนองยาวนายสวัด แต้มทองประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี568
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี789
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ26539
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลักขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี8108
6464020077บ้านเตว็ดกลางนายบุญทวน บัวจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี685
6564020078วัดศรีสังวรนางวาสนา พรมพุก (รกน.)ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี684
6664020080บ้านทับผึ้งนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี576
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี11197
6864020082บ้านสันติสุข- (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร9140
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11189
7064020084บ้านโซกเปือยนายวีระชัย น้อยเขียว (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร350
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายบุญเรือง ทับทอง (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร578
7264020086บ้านนาขุนไกรนายประพล คำทอง (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร336
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร12150
7464020088บ้านวังสมบูรณ์นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร572
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15237
7664020090บ้านปากคลองแดนนางพลอยฬฬิล อังกาบ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า129
7764020091บ้านนานายคนองฤทธิ์​ คะนิกา (รกน.)ประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า341
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า10205
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า10152
8064020095บ้านบุ่งสักนายพิเชฐ ขำพงศ์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า221
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร9130
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร567
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร13150
8464020100บ้านวังทองนางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรงยมนาวิถี561
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ14109
8664020104บ้านโคกกะทือนายประทีป อ่องสำริด (รกน.)ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี333
8764020105วัดวังใหญ่นางจันทร์แรม พรมพุก (รกน.)ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี14
8864020107ประชาอุทิศนางสาวอลิสรา คงปั้น (รกน.)ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ226
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า445
9064020109บ้านหนองแหนนางรัชฎาพร สีแก้วเขียว (รกน.)ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ330
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า559
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสุรพล มั่นเหมาะขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ12129
9364020112อนุบาลศรีสำโรงนายจำรัส หาญกล้าประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ421017
9464020113วัดบ้านกรุนายสิงข์ จีนพงษ์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ699
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี7106
9664020116วัดกรงทองนายศุภชัย หลินเจริญประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี444
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมนางวารี โมหะกิจ ประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง350
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนางนริศรา มะรินทร์ (รกน.)ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง336
9964020120บ้านวังแร่นางวารี โมหะกิจขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13103
10064020122บ้านท่าทองนางบัวขาว เลี่ยมตระกูล (รกน.)ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี342
10164020124บ้านหนองป่าตอนางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย (รกน.)ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี453
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง17226
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง7104
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7104
10564020133บ้านป่าเลานาย วัฒนา แสนคำประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15147
10664020134วัดปากน้ำนางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี16250
10764020135บ้านไม้งามนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี453
10864020136สามัคคีวิทยานางบุษบา โตบุญมา (รกน.)ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง110
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นางบุษบา โตบุญมา (รกน.)ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง341
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนางอรุณี วงค์เครือขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15117
11164020139วัดคุ้งยางนายวสันต์ ไชยกุลประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง354
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามนางสาวนรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7113
11364020141บ้านนาพงนายวีระ อินทรสุวรรณประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง575
11464020142บ้านขอนซุงนางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง15126
11564020143บ้านคลองแห้งนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง550
11664020144วัดปากคลองช้างนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ (รกน.)ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง118
11764020146บ้านวัดโบสถ์นายดิเรก นันทโชติ (รกน.)ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง549
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี332
11964020151วัดไทรย้อยนางสาวชนากานต์ ทวีคุณ (รกน.)ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี16
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี16149
12164020154วัดไผ่ล้อมนางสาวชนากานต์ ทวีคุณ (รกน.)ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี223
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง12215
12364020158วัดป่าถ่อนนางสำเนียง คำบรรลือ (รกน.)ประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง223
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร683
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นางละเมียด วาลุกา (รกน.)ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร9123
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร537
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางอุไรรัตน์ คำวัฒนา (รกน.)ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร115
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนครศรีนคร16241
12964020164บ้านดงจันทน์นายสาธิต มากมี (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร339
13064020165บ้านบึงงามนางศุภมาลี มากมี (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร249
13164020166บ้านบึงสวยนางสมปอง เอี่ยมต่อ (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร557
13264020167บ้านน้ำขุมนางจุฑามาศ นนท์แก้วประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร8103
13364020168วัดบ้านคลองนางสาวพิมพ์ชนก สุขเจริญ (รกน.)ประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร456
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายสาธิต มากมีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร421010
13564020170วัดบ้านเหมืองนายสุทัศน์ วาลุกา (รกน.)ประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร251
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร443
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนครศรีนคร13131
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15209
13964020174บ้านหัวฝายนายสุนทรพจน์ ตาคำชัยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง572
14064020175บ้านโป่งฝางนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง567
14164020176เชิงผานายสมโภชน์ เกื้อกูลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง571
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุวิทย์ อภิโล (รกน.)ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง228
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรน้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง349
14464020179บ้านหนองผักบุ้งนางอิสรีย์ ฮ่อธิวงศ์ (รกน.)ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง452
14564020180บ้านบึงบอนนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง16203
14664020181บ้านห้วยเจริญนายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง448
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10146
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว18335
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม557
15064020186บ้านวังธารนางเปรมวดี ฉลวย (รกน.)ประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม680
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม17245
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม18396
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม26643
15464020191บ้านแม่ทุเลานางจุฬา สลีวงศ์ (รกน.)ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม9104
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม448
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นนางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว554
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงานขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม14126
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยนางสาวพิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม354
15964020198บ้านหนองรังสิตนายปิยวุฒิ ล่องชูผลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว15198
16064020199บ้านแสงสว่างนายรัชศาล คุ้มครอง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว112
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว9129
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10171