ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (17 กรกฎาคม 2563)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายวิลาศ อินดีขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย17245
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย15152
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัย471
464020004บ้านหนองบัว-ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย566
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบ-ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย332
664020006บ้านลำโชค-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย340
764020007บ้านป่าคา-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย465
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย17243
964020009บ้านห้วยหยวก-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย329
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย10162
1164020011บ้านศรีสวรรค์-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย14
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย17263
1364020013บ้านตึกนายพิเชษฐ อ่วมบุตรประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย11176
1464020014วัดภูนก-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย252
1564020015บ้านนาต้นจั่น-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย563
1664020016บ้านหมอนสูง-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย324
1764020018บ้านดงย่าปา-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย466
1864020019บ้านแม่คุนายวีระ อินทรสุวรรณประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย686
1964020020บ้านห้วยตมนายเชวง อุปถัมภ์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย560
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย332
2164020022บ้านแม่ราก-ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย340
2264020023บ้านทุ่งพล้อน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย695
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยนายจิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย332
2464020025วัดวังค่า-ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย110
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย336
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย14128
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย339
2864020032แม่สานสามัคคีนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย438
2964020033บ้านปากสาน-ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย359
3064020034บ้านสันหีบนายนิรุช ขอสุขขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย16253
3164020036บ้านแม่สานนายวิชัย นมเนยประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย454
3264020037บ้านแม่ฮู้-ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย452
3364020038บ้านปางสานายไพรัช อินต๊ะสงค์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย582
3464020039บ้านโป่งตีนตั่ง ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย581
3564020040บ้านสุเม่นน.ส.สิตณัชช์ โพธิขำขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย16166
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย11136
3764020042บ้านแม่เทินนายสมศักดิ์ คำแสนขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย16286
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอนันต์ แก้วเปี้ยประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย460
3964020044บ้านห้วยโป้นายสมยศ ทองรัตน์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย15162
4064020045บ้านสะท้อนายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย562
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย17300
4264020047ไชยะวิทยานายเมธี จุมพลศรีขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัย21335
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัย16203
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายเอกพันธ์ สารีบุตรประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย444
4564020050บ้านวังยายมาก-ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย339
4664020051บ้านท่าชัยนายยุธยา คงพรมประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย6114
4764020053วัดตลิ่งชันนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย341
4864020055บ้านพระปรางค์-ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย344
4964020057วัดโบราณหลวงนายจักกิต อุทรณ์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย10138
5064020058วัดแสนตอ ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย683
5164020059บ้านสารจิตรน.ส.กรนิกา คุ้มสาขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัย20406
5264020060บ้านดงยางนายสุกิจ ปริเวกประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย566
5364020061บ้านเกาะน้อย-ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย330
5464020062บ้านป่ายาง-ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย223
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย690
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)-ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย03
5764020065วัดเกาะน้อยนายสุนทร จันทร์โทนประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย565
5864020067หาดเสี้ยววิทยาน.ส.พิสมัย เกิดผลประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย11176
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายอารีย์ วรรณชัยประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย33789
6064020071บ้านหนองยาวนายสวัด แต้มทองประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง677
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง986
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)น.ส.อำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรง29616
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลักขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรง11107
6464020077บ้านเตว็ดกลางนายบุญทวน บัวจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง681
6564020078วัดศรีสังวรนายวิรัช สุนันทวนิชประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง683
6664020080บ้านทับผึ้ง-ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง477
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง11194
6864020082บ้านสันติสุขนายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง10129
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง12199
7064020084บ้านโซกเปือย ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง453
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายกฤษณะ ศุภชญานันท์ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง574
7264020086บ้านนาขุนไกรนางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง444
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรง15151
7464020088บ้านวังสมบูรณ์นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง576
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรง17248
7664020090บ้านปากคลองแดน ประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรง430
7764020091บ้านนา-ประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรง243
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง11208
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง10154
8064020095บ้านบุ่งสัก-ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง220
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง9123
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง567
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรง15154
8464020100บ้านวังทองน.ส.ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรง561
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรง15114
8664020104บ้านโคกกะทือ-ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรง335
8764020105วัดวังใหญ่-ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรง14
8864020107ประชาอุทิศ ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง331
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง449
9064020109บ้านหนองแหนนายสิงข์ จีนพงษ์ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง431
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง558
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสุรพล มั่นเหมาะขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรง12124
9364020112อนุบาลศรีสำโรงนายจำรัส หาญกล้าประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง441027
9464020113วัดบ้านกรุ-ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง7100
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก8114
9664020116วัดกรงทองนายศุภชัย หลินเจริญประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก550
9764020118บ้านไผ่ตะล่อม ประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลก656
9864020119ชุมชนบ้านคลองยาง ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลก454
9964020120บ้านวังแร่นางวารี โมหะกิจขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลก14112
10064020122บ้านท่าทอง ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลก444
10164020124บ้านหนองป่าตอ ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลก559
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลก15234
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลก7103
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)-ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลก6104
10564020133บ้านป่าเลานายวัฒนา แสนคำประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก15141
10664020134วัดปากน้ำนางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุขขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลก16251
10764020135บ้านไม้งามน.ส.พรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก453
10864020136สามัคคีวิทยาน.ส.วรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก211
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)-ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก347
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนางอรุณี วงค์เครือขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลก15128
11164020139วัดคุ้งยางนายวสันต์ ไชยกุลประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก455
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามน.ส.นรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก7109
11364020141บ้านนาพง-ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก476
11464020142บ้านขอนซุงนายสยาม รัตนเพชรขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลก15124
11564020143บ้านคลองแห้งนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก553
11664020144วัดปากคลองช้าง-ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก215
11764020146บ้านวัดโบสถ์นายณัฐวุฒิ ทาบัวขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลก852
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)น.ส.ปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลก325
11964020151วัดไทรย้อย-ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก17
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลก16149
12164020154วัดไผ่ล้อม-ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก320
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลก12227
12364020158วัดป่าถ่อน-ประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลก428
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร695
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นางหทัยรัตน์ ชาญศรีประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร10117
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร530
12764020162บ้านทุ่งมหาชัย-ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร117
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนคร16219
12964020164บ้านดงจันทน์-ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร343
13064020165บ้านบึงงาม-ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร351
13164020166บ้านบึงสวย ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร758
13264020167บ้านน้ำขุมนางจุฑามาศ นนท์แก้วประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร6105
13364020168วัดบ้านคลอง ประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร552
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายสาธิต มากมีประถมศึกษาศรีนครศรีนคร441050
13564020170วัดบ้านเหมืองน.ส.จิดาภา ศุภชญานันท์ประถมศึกษาศรีนครศรีนคร452
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนคร342
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนคร14133
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม16213
13964020174บ้านหัวฝายนายสุนทรพจน์ ตาคำชัยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม464
14064020175บ้านโป่งฝางนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม567
14164020176เชิงผานายสมโภชน์ เกื้อกูลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม570
14264020177บ้านแม่บ่อทอง-ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม430
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรน้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม449
14464020179บ้านหนองผักบุ้งนายนิพล คำเสนประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม449
14564020180บ้านบึงบอนน.ส.ยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม16192
14664020181บ้านห้วยเจริญนายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม442
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม10140
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม18323
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม570
15064020186บ้านวังธารนางจำเนียน ดามังประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม682
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม17254
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายวิสันต์ ภูผาประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม22411
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม27588
15464020191บ้านแม่ทุเลานายมานพ คำชูประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม10121
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม441
15664020193บ้านฝั่งหมิ่น ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม563
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงามขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม15133
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยน.ส.พิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม451
15964020198บ้านหนองรังสิตนายปิยวุฒิ ล่องชูผลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม16196
16064020199บ้านแสงสว่าง-ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม015
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม10127
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม11180