ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (10 มิถุนายน 2562)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายวิลาศ อินดีขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย19256
264020002บ้านห้วยไคร้นายผดุง บุณยศิวาพงศ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัย19171
364020003บ้านห้วยติ่งนางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัย1076
464020004บ้านหนองบัวนายจำเนียร ตูมหอมประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย961
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย729
664020006บ้านลำโชคนางสาวกรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย739
764020007บ้านป่าคานางสาวนรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย1065
864020008บ้านแม่ท่าแพนายเสนาะ ฉลวยขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย22258
964020009บ้านห้วยหยวก-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย642
1064020010บ้านแก่งนายคะนอง ประโยชน์ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย13159
1164020011บ้านศรีสวรรค์-ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย38
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัย21288
1364020013บ้านตึกนายพิเชษฐ อ่วมบุตรประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย10174
1464020014วัดภูนก-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย655
1564020015บ้านนาต้นจั่นนางสาวหฤทัย บุญประดับประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย768
1664020016บ้านหมอนสูง-ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย524
1764020018บ้านดงย่าปานายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย967
1864020019บ้านแม่คุนายวีระ อินทรสุวรรณประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย1099
1964020020บ้านห้วยตมนายเชวง อุปถัมภ์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัย761
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)นายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย335
2164020022บ้านแม่รากนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย441
2264020023บ้านทุ่งพล้อนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย1091
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยนายจิรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย336
2464020025วัดวังค่า-ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัย210
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย639
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย12122
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย736
2864020032แม่สานสามัคคีนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย441
2964020033บ้านปากสาน-ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย647
3064020034บ้านสันหีบนายยศรพี เนตรดีขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัย19264
3164020036บ้านแม่สานนายวิชัย นมเนยประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัย855
3264020037บ้านแม่ฮู้-ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย563
3364020038บ้านปางสานายไพรัช อินต๊ะสงค์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย1069
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย876
3564020040บ้านสุเม่นนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย19170
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายสมยศ ทองรัตน์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย16160
3764020042บ้านแม่เทินนายสมศักดิ์ คำแสนขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย23304
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอนันต์ แก้วเปี้ยประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย847
3964020044บ้านห้วยโป้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย20180
4064020045บ้านสะท้อนายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัย971
4164020046บ้านผาเวียง-ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัย16308
4264020047ไชยะวิทยานายเมธี จุมพลศรีขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัย25387
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัย17207
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายเอกพันธ์ สารีบุตรประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย843
4564020050บ้านวังยายมากนายสมบุญ ติณะคัดประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย541
4664020051บ้านท่าชัยนายยุธยา คงพรมประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัย11101
4764020053วัดตลิ่งชันนายวสันต์ ไชยกุลประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1156
4864020055บ้านพระปรางค์นางมาลี การะเกษประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย848
4964020057วัดโบราณหลวงนายจักกิต อุทรณ์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย14156
5064020058วัดแสนตอนายประธาน หาญณรงค์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัย1090
5164020059บ้านสารจิตรนางเมตตา แสวงลาภขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัย23419
5264020060บ้านดงยางนายสุกิจ ปริเวกประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย1070
5364020061บ้านเกาะน้อยนายอดิศักดิ์ อาทิตยาประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย538
5464020062บ้านป่ายาง-ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย420
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย1083
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)-ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย04
5764020065วัดเกาะน้อยนายสุนทร จันทร์โทนประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัย970
5864020067หาดเสี้ยววิทยานางสาวพิสมัย เกิดผลประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย15199
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ดร.อารีย์ วรรณชัยประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย44758
6064020071บ้านหนองยาวนายสวัด แต้มทองประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1087
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)-ขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง1188
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรง28666
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลักขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรง1194
6464020077บ้านเตว็ดกลางนายบุญทวน บัวจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง1088
6564020078วัดศรีสังวรนายวิรัช สุนันทวนิชประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง1188
6664020080บ้านทับผึ้ง-ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง864
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นายวันชัย ลวดลายประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรง11188
6864020082บ้านสันติสุขนายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง14122
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง13202
7064020084บ้านโซกเปือยนางประเทืองพร ล้วนงามประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง758
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)-ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง874
7264020086บ้านนาขุนไกรนางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง549
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรง16151
7464020088บ้านวังสมบูรณ์นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรง979
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรง22237
7664020090บ้านปากคลองแดนนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรง930
7764020091บ้านนา-ประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรง737
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง13203
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง12144
8064020095บ้านบุ่งสัก-ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรง424
8164020097บ้านราวต้นจันทน์-ประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง11111
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1369
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรง18156
8464020100บ้านวังทองนางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรง670
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรง16122
8664020104บ้านโคกกะทือ-ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรง543
8764020105วัดวังใหญ่-ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรง25
8864020107ประชาอุทิศนายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง732
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง1056
9064020109บ้านหนองแหนนายสิงข์ จีนพงษ์ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง738
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรง1162
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสุรพล มั่นเหมาะขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรง12109
9364020112อนุบาลศรีสำโรงนายจำรัส หาญกล้าประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง451,031
9464020113วัดบ้านกรุนายสม คงกระพันธ์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรง11110
9564020115วัดคลองกระจง-ประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก7120
9664020116วัดกรงทองนายศุภชัย หลินเจริญประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลก857
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมนางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุขประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลก960
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนายธนาดล อินทรสูตรขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลก844
9964020120บ้านวังแร่นางวารี โมหะกิจขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลก18121
10064020122บ้านท่าทองนางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลก843
10164020124บ้านหนองป่าตอนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลก862
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลก17251
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลก10112
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)นายประวิทย์ เรืองเดชประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลก1093
10564020133บ้านป่าเลานายวัฒนา แสนคำประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก16140
10664020134วัดปากน้ำนางพิทยา พุ่มอิ่มขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลก20261
10764020135บ้านไม้งามนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลก654
10864020136สามัคคีวิทยานางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก416
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก947
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนางอรุณี วงค์เครือขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลก17143
11164020139วัดคุ้งยาง-ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก961
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งาม-ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก10110
11364020141บ้านนาพงนายณัฐพล คัมภีรพจน์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลก1082
11464020142บ้านขอนซุงนายสยาม รัตนเพชรขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลก20129
11564020143บ้านคลองแห้งนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก659
11664020144วัดปากคลองช้าง-ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลก38
11764020146บ้านวัดโบสถ์นายณัฐวุฒิ ทาบัวขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลก1162
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลก525
11964020151วัดไทรย้อย-ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก39
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลก18148
12164020154วัดไผ่ล้อมนางธนวรรณ มะโนราประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลก527
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลก15244
12364020158วัดป่าถ่อนนายสมพงษ์ ศรีสินประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลก449
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร8107
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นางหทัยรัตน์ ชาญศรีประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร15127
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร627
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางจุฑามาศ นนท์แก้วประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนคร419
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนคร21198
12964020164บ้านดงจันทน์-ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร543
13064020165บ้านบึงงาม-ประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร851
13164020166บ้านบึงสวยนายจรูญ สินาปันประถมศึกษานครเดิฐศรีนคร851
13264020167บ้านน้ำขุม-ประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร12101
13364020168วัดบ้านคลองนายกรีธา บุญประดับประถมศึกษาน้ำขุมศรีนคร857
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายสาธิต มากมีประถมศึกษาศรีนครศรีนคร581,096
13564020170วัดบ้านเหมืองนางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ประถมศึกษาศรีนครศรีนคร758
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนคร834
13764020172บ้านหนองบัวนายสุภาพ ด่วนเดินขยายโอกาสหนองบัวศรีนคร17153
13864020173บ้านกลางดง-ขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม14209
13964020174บ้านหัวฝาย-ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม762
14064020175บ้านโป่งฝางนายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม866
14164020176เชิงผานายสมโภชน์ เกื้อกูลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม1065
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุนทรพจน์ ตาคำชัยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม738
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรน้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม850
14464020179บ้านหนองผักบุ้งนายนิพล คำเสนประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม354
14564020180บ้านบึงบอนนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยม20209
14664020181บ้านห้วยเจริญนายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยม846
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายนรากรณ์ กสิรักษ์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม14130
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม21315
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม1076
15064020186บ้านวังธารนางจำเนียน ดามังประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม693
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม16246
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายวิสันต์ ภูผาประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม25466
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม33550
15464020191บ้านแม่ทุเลานายมานพ คำชูประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม12127
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม645
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม569
15764020194บ้านธารชะอมนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม17135
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยนางสาวพิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม952
15964020198บ้านหนองรังสิต-ขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม18206
16064020199บ้านแสงสว่าง-ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม214
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม14125
16264020201บ้านลานตาเมืองนายถวิล สารใจประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม14182