ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายเชวง อุปถัมภ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15227
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15157
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง480
464020004บ้านหนองบัวนางทองสุข เนียนเฮียน (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท452
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนางปฏิมา บุญญติพงษ์ (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท228
664020006บ้านลำโชคนายวิเชียร มุ้งอย่าง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร342
764020007บ้านป่าคานางศุภวรรณ ฟักทองอยู่ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร453
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17258
964020009บ้านห้วยหยวกนายนันทวัฒน์ เข็มทอง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร324
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11169
1164020011บ้านศรีสวรรค์นายวรทัศน์ เพชรไชย (รกน.)ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร114
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16270
1364020013บ้านตึกนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11175
1464020014วัดภูนกนายพัฒนา บรรดาจันทร์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง348
1564020015บ้านนาต้นจั่นนางปรานอม บรรดาจันทร์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง467
1664020016บ้านหมอนสูงนางมลทิชา ก่อเจดีย์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง212
1764020018บ้านดงย่าปานางขวัญเรือน ยาวยวน (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง466
1864020019บ้านแม่คุนายพอ ทุมสงคราม (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง561
1964020020บ้านห้วยตมนายยรรยง จันทร์กวี (รกน.)ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง448
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)นางบุญสิริ จุติ (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม226
2164020022บ้านแม่รากนายวินัย เพชรแบน (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม336
2264020023บ้านทุ่งพล้อนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม684
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยนางสาววิสุทธิโฉม​ อบเชย (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม241
2464020025วัดวังค่านายสำราญ จงอยู่เย็น (รกน.)ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม335
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14157
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม340
2864020032แม่สานสามัคคีนายอภิชัย อุดปิง (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม328
2964020033บ้านปากสานนายสว่าง บุษรา (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม458
3064020034บ้านสันหีบนายนิรุช ขอสุขขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16226
3164020036บ้านแม่สานนายนิรุช ขอสุข (รกน.)ประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม448
3264020037บ้านแม่ฮู้นายเสนาะ ควรทำ (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน344
3364020038บ้านปางสานายไพรัช อินต๊ะสงค์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน666
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งนางสาวนุชจรี ตาเปี้ย (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน477
3564020040บ้านสุเม่นนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14175
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน871
3764020042บ้านแม่เทินนายสมศักดิ์ คำแสนขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15276
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอนันต์ แก้วเปี้ย ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน451
3964020044บ้านห้วยโป้นายสมยศ ทองรัตน์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15169
4064020045บ้านสะท้อนางศุภานัน ทิศอุดร (รกน.)ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน353
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14299
4264020047ไชยะวิทยานางหทัยรัตน์ ชาญศรีขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท18337
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท15183
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายเอกพันธ์ สารีบุตร ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท350
4564020050บ้านวังยายมากนางสาวกาญจนา ชัยพร (รกน.)ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท336
4664020051บ้านท่าชัยนายยุธยา คงพรมประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท9135
4764020053วัดตลิ่งชันนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท440
4864020055บ้านพระปรางค์นางสาวพรนภา พรมกลาง (รกน.)ประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท329
4964020057วัดโบราณหลวงนายจักกิต อุทรณ์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11127
5064020058วัดแสนตอนายณัฐวุฒิ​ ทาบัวประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร679
5164020059บ้านสารจิตรนางสาวกรนิกา คุ้มสาขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19380
5264020060บ้านดงยางนางสาววันเพ็ญ ผกามาศ (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย360
5364020061บ้านเกาะน้อยนางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบ (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย225
5464020062บ้านป่ายางนางสาวจุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย222
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย685
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)นางสาวนพวรรณ วิลัยแก้ว (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย10
5764020065วัดเกาะน้อยนางสิรินาถ ลี้สกุล (รกน.)ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย569
5864020067หาดเสี้ยววิทยานางสาวพิสมัย เกิดผลประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย11169
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายอารีย์ วรรณชัยประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย37777
6064020071บ้านหนองยาวนายสวัด แต้มทองประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี565
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี792
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ22512
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลักขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี6122
6464020077บ้านเตว็ดกลางนายบุญทวน บัวจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี683
6564020078วัดศรีสังวรนางวาสนา พรมพุก (รกน.)ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี578
6664020080บ้านทับผึ้งนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี581
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี11179
6864020082บ้านสันติสุข- (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11131
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11179
7064020084บ้านโซกเปือยนายวีระชัย น้อยเขียว (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร342
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายบุญเรือง ทับทอง (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร472
7264020086บ้านนาขุนไกรนายประพล คำทอง (รกน.)ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร344
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร15149
7464020088บ้านวังสมบูรณ์นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร570
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15245
7664020090บ้านปากคลองแดนนางพลอยฬฬิล อังกาบ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า228
7764020091บ้านนานายคนองฤทธิ์​ คะนิกา (รกน.)ประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า442
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า11208
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า12148
8064020095บ้านบุ่งสักนายพิเชฐ ขำพงศ์ (รกน.)ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า117
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร11140
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร563
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร15147
8464020100บ้านวังทองนางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรงยมนาวิถี662
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ12115
8664020104บ้านโคกกะทือนายประทีป อ่องสำริด (รกน.)ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี334
8764020105วัดวังใหญ่นางจันทร์แรม พรมพุก (รกน.)ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี03
8864020107ประชาอุทิศนางสาวอลิสรา คงปั้น (รกน.)ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ223
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า543
9064020109บ้านหนองแหนนางรัชฎาพร สีแก้วเขียว (รกน.)ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ341
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า556
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสุรพล มั่นเหมาะขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ15110
9364020112อนุบาลศรีสำโรงนายจำรัส หาญกล้าประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ44949
9464020113วัดบ้านกรุนายสิงข์ จีนพงษ์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ699
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี793
9664020116วัดกรงทองนายศุภชัย หลินเจริญประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี446
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมนางวารี โมหะกิจ ประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง345
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนางนริศรา มะรินทร์ (รกน.)ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง337
9964020120บ้านวังแร่นางวารี โมหะกิจขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1397
10064020122บ้านท่าทองนางบัวขาว เลี่ยมตระกูล (รกน.)ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี245
10164020124บ้านหนองป่าตอนางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย (รกน.)ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี454
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง15228
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง6102
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8122
10564020133บ้านป่าเลานาย วัฒนา แสนคำประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15148
10664020134วัดปากน้ำนางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15239
10764020135บ้านไม้งามนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี454
10864020136สามัคคีวิทยานางบุษบา โตบุญมา (รกน.)ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นางบุษบา โตบุญมา (รกน.)ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง341
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนางอรุณี วงค์เครือขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12110
11164020139วัดคุ้งยางนายวสันต์ ไชยกุลประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง453
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามนางสาวนรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7112
11364020141บ้านนาพงนายวีระ อินทรสุวรรณประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง479
11464020142บ้านขอนซุงนางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง15125
11564020143บ้านคลองแห้งนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง545
11664020144วัดปากคลองช้างนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ (รกน.)ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง114
11764020146บ้านวัดโบสถ์นายดิเรก นันทโชติ (รกน.)ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง447
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี341
11964020151วัดไทรย้อยนางสาวชนากานต์ ทวีคุณ (รกน.)ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี15
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี16158
12164020154วัดไผ่ล้อมนางสาวชนากานต์ ทวีคุณ (รกน.)ประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี237
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง12200
12364020158วัดป่าถ่อนนางสำเนียง คำบรรลือ (รกน.)ประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง227
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร683
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นางละเมียด วาลุกา (รกน.)ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร9108
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร446
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางอุไรรัตน์ คำวัฒนา (รกน.)ประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร110
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนครศรีนคร15244
12964020164บ้านดงจันทน์นายสาธิต มากมี (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร341
13064020165บ้านบึงงามนางศุภมาลี มากมี (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร242
13164020166บ้านบึงสวยนางสมปอง เอี่ยมต่อ (รกน.)ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร459
13264020167บ้านน้ำขุมนางจุฑามาศ นนท์แก้วประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร5116
13364020168วัดบ้านคลองนางสาวพิมพ์ชนก สุขเจริญ (รกน.)ประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร454
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายสาธิต มากมีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร45970
13564020170วัดบ้านเหมืองนายสุทัศน์ วาลุกา (รกน.)ประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร254
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร440
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนครศรีนคร14137
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15206
13964020174บ้านหัวฝายนายสุนทรพจน์ ตาคำชัยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง576
14064020175บ้านโป่งฝางนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง466
14164020176เชิงผานายสมโภชน์ เกื้อกูลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง572
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุวิทย์ อภิโล (รกน.)ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง224
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรน้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง346
14464020179บ้านหนองผักบุ้งนางอิสรีย์ ฮ่อธิวงศ์ (รกน.)ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง358
14564020180บ้านบึงบอนนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15187
14664020181บ้านห้วยเจริญนายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง347
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10153
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว18331
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม552
15064020186บ้านวังธารนางเปรมวดี ฉลวย (รกน.)ประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม578
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม15240
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม19372
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม25673
15464020191บ้านแม่ทุเลานางจุฬา สลีวงศ์ (รกน.)ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม899
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม456
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นนางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว452
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงานขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม14115
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยนางสาวพิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม467
15964020198บ้านหนองรังสิตนายปิยวุฒิ ล่องชูผลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว14203
16064020199บ้านแสงสว่างนายรัชศาล คุ้มครอง (รกน.)ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว111
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10129
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10169