ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ลำดับรหัส Smisโรงเรียนผู้บริหารประเภทการศึกษาตำบลอำเภอเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายเชวง อุปถัมภ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15227
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15157
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง480
464020004บ้านหนองบัวนางจงลักษณ์ พ้นพาลประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท452
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท228
664020006บ้านลำโชคนายวิเชียร มุ้งอย่างประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร342
764020007บ้านป่าคานางศุภวรรณ ฟักทองอยู่ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร453
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17258
964020009บ้านห้วยหยวกนายนันทวัฒน์ เข็มทองประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร324
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11169
1164020011บ้านศรีสวรรค์นายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร114
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16270
1364020013บ้านตึกนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11175
1464020014วัดภูนกนายพัฒนา บรรดาจันทร์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง348
1564020015บ้านนาต้นจั่นนางปรานอม บรรดาจันทร์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง467
1664020016บ้านหมอนสูงนางมลทิชา ก่อเจดีย์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง212
1764020018บ้านดงย่าปานางขวัญเรือน ยาวยวนประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง466
1864020019บ้านแม่คุนายพอ ทุมสงครามประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง561
1964020020บ้านห้วยตมนายยรรยง จันทร์กวีประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง448
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)นางบุญสิริ จุติประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม226
2164020022บ้านแม่รากนายวินัย เพชรแบนประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม336
2264020023บ้านทุ่งพล้อนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม684
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม241
2464020025วัดวังค่ารวมบ้านท่าโพธิ์,ป่างิ้วฯประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม335
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14157
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม340
2864020032แม่สานสามัคคีอภิชัย อุดปิงประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม328
2964020033บ้านปากสานนายวีระ อินทรสุวรรณประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม458
3064020034บ้านสันหีบนางแสงหล้า เทียบน้ำอ่างขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16226
3164020036บ้านแม่สานนางสาวรุ่งเรือง มั่นคำประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม448
3264020037บ้านแม่ฮู้นายเสนาะ ควรทำประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน344
3364020038บ้านปางสานางกฤษณา อินต๊ะสงค์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน666
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งนางสาวมาริษา มีเรืองประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน477
3564020040บ้านสุเม่นนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14175
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน871
3764020042บ้านแม่เทินนายอนันต์ แก้วเปี้ยขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15276
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอนันต์ แก้วเปี้ยประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน451
3964020044บ้านห้วยโป้นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15169
4064020045บ้านสะท้อนายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน353
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14299
4264020047ไชยะวิทยานางหทัยรัตน์ ชาญศรีขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท18337
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท15183
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายนิรุช ขอสุขประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท350
4564020050บ้านวังยายมากนางสาวกาญจนา ชัยพรประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท336
4664020051บ้านท่าชัยนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท9135
4764020053วัดตลิ่งชันนางวันทนีย์ โพธิ์แก้วประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท440
4864020055บ้านพระปรางค์นางสาวพรนภา พรมกลางประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท329
4964020057วัดโบราณหลวงนายจักกิต อุทรณ์ประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11127
5064020058วัดแสนตอนายณัฐวุฒิ ทาบัวประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร679
5164020059บ้านสารจิตรนางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง(รอง)ขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19380
5264020060บ้านดงยางนางวันเพ็ญ ผกามาศประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย360
5364020061บ้านเกาะน้อยนางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย225
5464020062บ้านป่ายางนางสาวจุฑรัตน์ ศิริเสริมสกุลประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย222
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย685
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)รวมหาดเสี้ยว,วัดเกาะน้อยประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย10
5764020065วัดเกาะน้อยนางสิรินาถ ลี้สกุลประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย569
5864020067หาดเสี้ยววิทยานางสาวพิสมัย เกิดผลประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย11169
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายอารีย์ วรรณชัยประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย37777
6064020071บ้านหนองยาว - ว่าง -ประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี565
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี792
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ22512
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายชวลิต เอี่ยมเขียนขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี6122
6464020077บ้านเตว็ดกลางนางระเบียบ อินอำพรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี683
6564020078วัดศรีสังวรนางวาสนา พรมพุกประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี578
6664020080บ้านทับผึ้งนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี581
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี11179
6864020082บ้านสันติสุขนายเอกพันธ์ สารีบุตรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11131
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11179
7064020084บ้านโซกเปือยนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร342
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายบุญเรือง ทับทองประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร472
7264020086บ้านนาขุนไกรนายประพล คำทองประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร344
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร15149
7464020088บ้านวังสมบูรณ์-ประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร570
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15245
7664020090บ้านปากคลองแดนนางพลอยฬฬิล อังกาบประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า228
7764020091บ้านนานายคะนองฤทธิ์ คะนิกาประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า442
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า11208
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า12148
8064020095บ้านบุ่งสักนายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า117
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร11140
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร563
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร15147
8464020100บ้านวังทองนางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรงยมนาวิถี662
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ12115
8664020104บ้านโคกกะทือนางสาวชลธิชา จันทร์เที่ยงประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี334
8764020105วัดวังใหญ่รวมเกาะตาเลี้ยง,บ้านท่าทองประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี03
8864020107ประชาอุทิศนางสาวอลิสรา คงปั้นประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ223
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า543
9064020109บ้านหนองแหนนางสาวศิริรัตน์ มีเหลืองประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ341
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า556
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ15110
9364020112อนุบาลศรีสำโรงนางสาวอำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ44949
9464020113วัดบ้านกรุนายสิงข์ จีนพงษ์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ699
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี793
9664020116วัดกรงทองนายบุญส่ง เผ่าพงษ์ประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี446
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมนางสาวสุชาดา ลอบุญประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง345
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนางนริศรา มะรินทร์ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง337
9964020120บ้านวังแร่นายสมพงษ์ ม่วงพัฒนา ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1397
10064020122บ้านท่าทองนายพลกฤษณ์ คำเมืองประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี245
10164020124บ้านหนองป่าตอนายพลกฤษณ์ คำเมืองประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี454
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง15228
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง6102
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8122
10564020133บ้านป่าเลานางสาวพรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15148
10664020134วัดปากน้ำนายศุภชัย หลินเจริญขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15239
10764020135บ้านไม้งามนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี454
10864020136สามัคคีวิทยานางสาวสุขุมา โชติยานนท์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นางบุษบา โตบุญมาประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง341
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนางจำปา สอนสอาดขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12110
11164020139วัดคุ้งยางนายวสันต์ ไชยกุลประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง453
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามนางสาวนรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7112
11364020141บ้านนาพงนางสาวนงนุช จันทร์ดีประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง479
11464020142บ้านขอนซุงนางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง15125
11564020143บ้านคลองแห้งนางสาวกรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง545
11664020144วัดปากคลองช้างนางสาวกรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง114
11764020146บ้านวัดโบสถ์นายดิเรก นันทโชติประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง447
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี341
11964020151วัดไทรย้อยนางสาวชนากานต์ ทวีคูณประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี15
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี16158
12164020154วัดไผ่ล้อมนางสาวชนากานต์ ทวีคูณประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี237
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง12200
12364020158วัดป่าถ่อนนางสาวศุภวดี กลิ่นเกสรประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง227
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร683
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นายกรีธา บุญประดับประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร9108
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร446
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร110
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนครศรีนคร15244
12964020164บ้านดงจันทน์นายสาธิต มากมีประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร341
13064020165บ้านบึงงามนางศุภมาลี มากมีประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร242
13164020166บ้านบึงสวยนางสมปอง เอี่ยมต่อประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร459
13264020167บ้านน้ำขุมนางสิริพร ปาด้วงประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร5116
13364020168วัดบ้านคลองนางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร454
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายสาธิต มากมีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร45970
13564020170วัดบ้านเหมืองนางรอยพิมพ์ อยู่เชื้อประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร254
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร440
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนครศรีนคร14137
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15206
13964020174บ้านหัวฝายนายสุนทรพจน์ ตาคำชัยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง576
14064020175บ้านโป่งฝางนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง466
14164020176เชิงผานางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง572
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุวิทย์ อภิโลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง224
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรน้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง346
14464020179บ้านหนองผักบุ้งนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง358
14564020180บ้านบึงบอนนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15187
14664020181บ้านห้วยเจริญนายวรวุฒิ เกตุเนียมประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง347
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10153
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว18331
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม552
15064020186บ้านวังธารนางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม578
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม15240
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม19372
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม25673
15464020191บ้านแม่ทุเลานายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม899
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม456
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นนางศริญญา บางคลองนำชัยประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว452
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงามขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม14115
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยนางสาวพิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม467
15964020198บ้านหนองรังสิตนายสมโภชน์ เกื้อกูลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว14203
16064020199บ้านแสงสว่างนายรัชศาล คุ้มครองประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว111
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10129
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10169