สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

ลำดับรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนผู้บริหารประเภทโรงเรียนตำบลอำเภอเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
164020001บ้านดงคู่นายอนันต์ แก้วเปี้ยขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15200
264020002บ้านห้วยไคร้นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ขยายโอกาสดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15154
364020003บ้านห้วยติ่งนายจรูญ สินาปันประถมศึกษาดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง568
464020004บ้านหนองบัวนายคนึง ศรีสวัสดิ์ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท453
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท221
664020006บ้านลำโชคนายวิเชียร มุ้งอย่างประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร341
764020007บ้านป่าคานายปริญญา แก้วบังเกิดประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร538
864020008บ้านแม่ท่าแพนายนันทวัฒน์ เข็มทองขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14267
964020009บ้านห้วยหยวกนายณัฐสิทธิ์ มายะประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร425
1064020010บ้านแก่งนายวรทัศน์ เพชรไชยประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11150
1164020011บ้านศรีสวรรค์นายวรทัศน์ เพชรไชย ประถมศึกษาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10
1264020012บ้านปากคะยางนายมานพ หาญณรงค์ขยายโอกาสบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14247
1364020013บ้านตึกนายชาญวิทย์ แสงเงินประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11204
1464020014วัดภูนกนางเพ็ญ นรากรณ์ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง334
1564020015บ้านนาต้นจั่นนายพนม สุขหาประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง572
1664020016บ้านหมอนสูงนายชาญวิทย์ แสงเงิน ประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง03
1764020018บ้านดงย่าปานายวินัย เพชรแบนประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง571
1864020019บ้านแม่คุนางสุภาภรณ์ ธนศิริพัชร์กุลประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง550
1964020020บ้านห้วยตมนางแสงดาว เขตบรรพตประถมศึกษาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง453
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)น.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม117
2164020022บ้านแม่รากน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม229
2264020023บ้านทุ่งพล้อน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชยประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม982
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยน.ส.วิสุทธิ์โฉม อบเชย ประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม243
2464020025วัดวังค่านายสำราญ จงอยู่เย็นประถมศึกษาป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11
2564020027บ้านแม่สำนางวชิราภรณ์ ช่างนาวาประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม344
2664020029บ้านท่าโพธิ์นายสำราญ จงอยู่เย็นขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15123
2764020030บ้านดอนระเบียงนายวันชนะ บัวบังขังประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม139
2864020032แม่สานสามัคคีนางพรนภา พรมกลางประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม323
2964020033บ้านปากสานนายวีระ? อินทรสุวรรณประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม548
3064020034บ้านสันหีบนายวันชนะ บัวบังขังขยายโอกาสแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13194
3164020036บ้านแม่สานนายธนภัทร บุศย์คำประถมศึกษาแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม441
3264020037บ้านแม่ฮู้นายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน440
3364020038บ้านปางสานายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน550
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งนางสาวธนพร ผลมุ่งประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน668
3564020040บ้านสุเม่นนายสันติภาพ อุดมมงคลขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน12166
3664020041บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)นายราชวัชร เชื้อสาวะถีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน439
3764020042บ้านแม่เทินนายอำพล พรมสุบรรณ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน17245
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)นายอำพล พรมสุบรรณ์ประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน438
3964020044บ้านห้วยโป้นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์ขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน14165
4064020045บ้านสะท้อนายสุชานนท์ ดนตรีประถมศึกษาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน332
4164020046บ้านผาเวียงนายสุชานนท์ ดนตรีขยายโอกาสแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน15291
4264020047ไชยะวิทยา#N/Aขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท18309
4364020048บ้านป่ากล้วยนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศขยายโอกาสท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท16171
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์นายนิรุช ขอสุขประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท439
4564020050บ้านวังยายมากน.ส.กาญจนา ชัยพรประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท541
4664020051บ้านท่าชัยน.ส.วันเพ็ญ ผกามาศประถมศึกษาท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท11116
4764020053วัดตลิ่งชันนางสิตณัชช์ โพธิขำประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท429
4864020055บ้านพระปรางค์นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศประถมศึกษาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท329
4964020057วัดโบราณหลวงนายวิเชียร มุ้งอย่างประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11124
5064020058วัดแสนตอนายณัฐวุฒิ ทาบัวประถมศึกษาสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร564
5164020059บ้านสารจิตรนายจักกิต อุทรณ์ขยายโอกาสสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18343
5264020060บ้านดงยางนางนีรชา ทับประดิษฐ์ประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย560
5364020061บ้านเกาะน้อยน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย216
5464020062บ้านป่ายางน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย211
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญนางจำรัส วงษชิตประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย778
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)น.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย10
5764020065วัดเกาะน้อยน.ส.สาวิตรี อิ่มเพ็งประถมศึกษาหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย786
5864020067หาดเสี้ยววิทยานายสุวิทย์ ดวงทองประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย11159
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)นายเชวง อุปถัมภ์ประถมศึกษาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย36767
6064020071บ้านหนองยาวนายธีรศักดิ์ นาคปรีชาประถมศึกษาเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี566
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)นางมาลี การะเกษขยายโอกาสเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนาวิถี8104
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)นายสมชาติ จับคล้ายประถมศึกษาคลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ22400
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)นายชวลิต เอี่ยมเขียนขยายโอกาสทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี12120
6464020077บ้านเตว็ดกลางน.ส.ปวันกร เรื่อศรีจันทร์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี674
6564020078วัดศรีสังวรนายภาณุวัฒน์ คะนิกาประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี685
6664020080บ้านทับผึ้งนายสยาม รัตนเพชรประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี681
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ประถมศึกษาทับผึ้งศรีสำโรงยมนาวิถี11167
6864020082บ้านสันติสุขนายเอกพันธ์ สารีบุตรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11117
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร11170
7064020084บ้านโซกเปือยนายวีระชัย น้อยเขียวประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร342
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร560
7264020086บ้านนาขุนไกรนายประพล คำทองประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร533
7364020087บ้านวังพิกุลนายประพล คำทองขยายโอกาสนาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร15133
7464020088บ้านวังสมบูรณ์น.ส.อัญชิสา สารีบุตรประถมศึกษานาขุนไกรศรีสำโรงขุนไกร663
7564020089บ้านซ่านนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ขยายโอกาสบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15220
7664020090บ้านปากคลองแดนนายมานิตย์ นวรัตนารมย์ประถมศึกษาบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า20
7764020091บ้านนานายคนองฤทธิ์ คะนิกาประถมศึกษาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า647
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)นายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า11215
7964020094บ้านดอนจันทร์นายชัยพร จันทร์ตะลิประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า12130
8064020095บ้านบุ่งสักนายพิเชฐ ขำพงศ์ประถมศึกษาบ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า00
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นายวุฒวินัย หงษ์บุญมีประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร11120
8264020098บ้านวังไฟไหม้นายสมชาย สุขแจ่มประถมศึกษาราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร449
8364020099บ้านท่ามักกะสังนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ขยายโอกาสราวต้นจันทร์ศรีสำโรงขุนไกร15138
8464020100บ้านวังทองน.ส.ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังทองศรีสำโรงยมนาวิถี662
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)นายอัครวีร กระแสร์ขยายโอกาสวังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ1395
8664020104บ้านโคกกะทือน.ส.ชลธิชา จันทร์เที่ยงประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี326
8764020105วัดวังใหญ่น.ส.ทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ประถมศึกษาวังใหญ่ศรีสำโรงยมนาวิถี00
8864020107ประชาอุทิศนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ26
8964020108บ้านสันติพิทยาคารนายทรรศนะ เลี้ยงรักษาประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า530
9064020109บ้านหนองแหนนางตุลา สุขสัมพันธ์ประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ441
9164020110วัดเกาะนายสุภชัย ใจหารประถมศึกษาวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า554
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์นายสิงข์ จีนพงษ์ขยายโอกาสสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ1297
9364020112อนุบาลศรีสำโรงน.ส.อำไพ นงค์เยาว์ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ44924
9464020113วัดบ้านกรุน.ส.อัมพวัน? ด่วน?เดิน?ประถมศึกษาสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ669
9564020115วัดคลองกระจงนายมานพ หลงแย้มประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี770
9664020116วัดกรงทองนายบุญส่ง เผ่าพงษ์ประถมศึกษาคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี441
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมน.ส.สุชาดา ลอบุญประถมศึกษาคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง437
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางนางนริศรา มะรินทร์ขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง539
9964020120บ้านวังแร่นายเกรียงไกร เตชาขยายโอกาสคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1283
10064020122บ้านท่าทองนายพลกฤษณ์ คำเมือง ประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี315
10164020124บ้านหนองป่าตอนายพลกฤษณ์ คำเมืองประถมศึกษาท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี782
10264020126บ้านดงไทยวิทยานายนิรุจน์ อรุณวิงขยายโอกาสนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง14210
10364020128บ้านเขาทองนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตรประถมศึกษานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง794
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)น.ส.วรรณภา เมธาธนนันทน์ประถมศึกษาในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง979
10564020133บ้านป่าเลาน.ส.พรพรรณ ภู่เจริญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี14130
10664020134วัดปากน้ำนายศุภชัย หลินเจริญขยายโอกาสปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15208
10764020135บ้านไม้งามนายมาโนช จำรูญประถมศึกษาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี457
10864020136สามัคคีวิทยานางบุษบา โตบุญมา ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)นางบุษบา โตบุญมา ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง236
11064020138บ้านป่ากุมเกาะนายพิเชฎ บุญญาขยายโอกาสป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1287
11164020139วัดคุ้งยางนายพิเชฎ บุญญาประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง436
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามน.ส.นรินทร์ อินทะนักประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง792
11364020141บ้านนาพงน.ส.อรกัญญา ชุมพงษ์ประถมศึกษาป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง666
11464020142บ้านขอนซุงน.ส.จิดาภา ศุภชญานันท์ขยายโอกาสเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง15122
11564020143บ้านคลองแห้งน.ส.กรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง552
11664020144วัดปากคลองช้างน.ส.กรนิกา คุ้มสาประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง00
11764020146บ้านวัดโบสถ์น.ส.จิดาภา ศุภชญานันท์ ประถมศึกษาเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง447
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)นายอนุวัฒน์ ปาพรมประถมศึกษาเมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี641
11964020151วัดไทรย้อยนางจุฑารัตน์ ประกิจประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี10
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)นายสุวิทยา พรมอ่อนขยายโอกาสย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี14158
12164020154วัดไผ่ล้อมนางจุฑารัตน์ ประกิจประถมศึกษาย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี547
12264020157บ้านหนองกลับนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง11151
12364020158วัดป่าถ่อนนางประไพ แสนคำประถมศึกษาหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง222
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1นายสุทัศน์ วาลุกาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร556
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์นายภูวนาถ แสงนาคประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร9106
12664020161วัดศิริบูรณารามนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร437
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยนางอุไรรัตน์ คำวัฒนาประถมศึกษาคลองมะพลับศรีนครศรีนคร17
12864020163บ้านหนองแหนนางศุภมาลี มากมีขยายโอกาสนครเดิฐศรีนครศรีนคร15239
12964020164บ้านดงจันทน์นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร430
13064020165บ้านบึงงามน.ส.การะเกด คุณาจันทร์ประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร545
13164020166บ้านบึงสวยนายปริญญา สะลิมประถมศึกษานครเดิฐศรีนครศรีนคร455
13264020167บ้านน้ำขุมน.ส.ธัญชนิต มากมีประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร9112
13364020168วัดบ้านคลองนายจณะศักดิ์ คำแสนประถมศึกษาน้ำขุมศรีนครศรีนคร542
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)นายธีระวุฒิ ซาวเจริญประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร42881
13564020170วัดบ้านเหมืองน.ส.วิมพ์วิภา? ระลึกประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร557
13664020171บ้านตาลพร้านางจิตติพร เพ็ญศรีประถมศึกษาศรีนครศรีนครศรีนคร441
13764020172บ้านหนองบัวนายกรีธา บุญประดับขยายโอกาสหนองบัวศรีนครศรีนคร13122
13864020173บ้านกลางดงนายสุวิทย์ อภิโลขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15178
13964020174บ้านหัวฝายนายสมเจตน์ เกตุขาวประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง680
14064020175บ้านโป่งฝางนายกิตติชัย กาวิละปัญญาประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง562
14164020176เชิงผานางกฤติกญจน์ ปริสาวงค์ประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง554
14264020177บ้านแม่บ่อทองนายสุวิทย์ อภิโลประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง119
14364020178บ้านแม่ทุเลาในนายไชยันต์ บุตรย้อยประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง435
14464020179บ้านหนองผักบุ้งน.ส.ธัญลักษณ์? ปาระท่าประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง563
14564020180บ้านบึงบอนน.ส.ยุพิน จงแจ่มฟ้าขยายโอกาสกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง15166
14664020181บ้านห้วยเจริญนายปุญญพัฒน์ ทิโนประถมศึกษากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง443
14764020182บ้านไทยชนะศึกนายวิชัย ปันต๊ะวงค์ประถมศึกษาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว11148
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)นายรัชศาล คุ้มครองขยายโอกาสเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว18275
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์นายวิทยา ศุภานุสรประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม536
15064020186บ้านวังธารนางศิริรัตน์ แก้วจาเครือประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม561
15164020187บ้านโซกม่วงนายณรงค์ วันทาขยายโอกาสทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม15201
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)นายวิชาญ ลือเฟื่องประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม16311
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)นางทองเพียร อ่องบางน้อยประถมศึกษาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม29772
15464020191บ้านแม่ทุเลานายสมศักดิ์ ไชยลังการประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม777
15564020192บ้านคลองสำราญนางอุบลรัตน์ สาระมนต์ประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม545
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นจ่าสิบเอกสมร แก้วหล้าประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว544
15764020194บ้านธารชะอมนางประเทืองพร ล้วนงามขยายโอกาสไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม15100
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยน.ส.พิกุล วงค์กฎประถมศึกษาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม565
15964020198บ้านหนองรังสิตนายสมโภชน์ เกื้อกูลขยายโอกาสบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว15200
16064020199บ้านแสงสว่างนายรัชศาล คุ้มครองประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว12
16164020200บ้านท่าวิเศษนายมนัส เจื้อยแจ้วประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว11120
16264020201บ้านลานตาเมืองนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ประถมศึกษาบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว10156