สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงาน ใน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มนิเทศ ติดตามและการประเมิลผลการจัดการศึกษา


กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฏหมายและคดี


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ


หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูฯ