สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2566

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเครือข่ายชื่อ ผอ.เบอร์โทรemail
164020001บ้านดงคู่เจ้าหมื่นด้งนายอนันต์ แก้วเปี้ย093-2638338anun6213@gmail.com
264020002บ้านห้วยไคร้เจ้าหมื่นด้งนายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์084-6213028somkiattick,@gmail.com
364020003บ้านห้วยติ่งเจ้าหมื่นด้งนายจรูญ สินาปัน081-9736260joon9572@gmail.com
464020004บ้านหนองบัวพญาลิไทนายคนึง ศรีสวัสดิ์084-8167889khnung.srisawat@gmail.com
564020005บ้านศาลาไก่ฟุบพญาลิไทนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ083-8708085-
664020006บ้านลำโชคแก่งสารจิตรนายวิเชียร มุ้งอย่าง095-6199116loveleftforme@hotmail.com
764020007บ้านป่าคาแก่งสารจิตรนายปริญญา แก้วบังเกิด098-7157063parinya19725@gmail.com
864020008บ้านแม่ท่าแพแก่งสารจิตรนายนันทวัฒน์ เข็มทอง093-5569941bob0941171007@gmail.com
964020009บ้านห้วยหยวกแก่งสารจิตรนายณัฐสิทธิ์ มายะ082-1748958nattasit21978@gmail.com
1064020010บ้านแก่งแก่งสารจิตรนายวรทัศน์ เพชรไชย083-1465733Krucofee@gmail.com
1164020011บ้านศรีสวรรค์แก่งสารจิตรนายวรทัศน์ เพชรไชย083-1465733Krucofee@gmail.com
1264020012บ้านปากคะยางแก่งสารจิตรนายมานพ หาญณรงค์081-9736992manop_ha@hotmail.com
1364020013บ้านตึกเจ้าหมื่นด้งนายชาญวิทย์ แสงเงิน087-2051303tiwnach@gmail.com
1464020014วัดภูนกเจ้าหมื่นด้งนางเพ็ญ นรากรณ์093-1372683Pennarakorn@gmail.com
1564020015บ้านนาต้นจั่นเจ้าหมื่นด้งนายพนม สุขหา086-2034973Panom65sukha@gmail.com
1664020016บ้านหมอนสูงเจ้าหมื่นด้งนายชาญวิทย์ แสงเงิน (รกน. )087-2051303tiwnach@gmail.com
1764020018บ้านดงย่าปาเจ้าหมื่นด้งนายวินัย เพชรแบน089-5295619winaiphetban7@gmail.com
1864020019บ้านแม่คุเจ้าหมื่นด้งนางสุภาภรณ์ ธนศิริพัชร์กุล096-0059550ainistrationmaeku@gmail.com
1964020020บ้านห้วยตมเจ้าหมื่นด้งนางแสงดาว เขตบรรพต089-9609488sangdown3055@gmail.com
2064020021บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)สองฝั่งยมนางสาววิสุทธิ์โฉม​ อบเชย093-6345243obchoei@gmail.com
2164020022บ้านแม่รากสองฝั่งยมนางสาววิสุทธิ์โฉม​ อบเชย093-6345243obchoei@gmail.com
2264020023บ้านทุ่งพล้อสองฝั่งยมนางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย093-6345243obchoei@gmail.com
2364020024บ้านดอยไก่เขี่ยสองฝั่งยมนางสาววิสุทธิ์โฉม​ อบเชย093-6345243obchoei@gmail.com
2464020025วัดวังค่าสองฝั่งยมนายสำราญ จงอยู่เย็น083-6289222-
2564020027บ้านแม่สำสองฝั่งยมนางวชิราภรณ์ ช่างนาวา088-9326495Changbava1975@gmail.com
2664020029บ้านท่าโพธิ์สองฝั่งยมนายสำราญ จงอยู่เย็น083-6289222-
2764020030บ้านดอนระเบียงสองฝั่งยมนายวันชนะ บัวบัวขัง (รกน.)095-5208295k1kurukere@gmail.com
2864020032แม่สานสามัคคีสองฝั่งยมนางพรนภา พรมกลาง095-6279852banmaesansamakkhischool@gmail.com
2964020033บ้านปากสานสองฝั่งยมนายวีระ​ อินทรสุวรรณ095-6421489wera0987491960@gmail.com​
3064020034บ้านสันหีบสองฝั่งยม
นายวันชนะ บัวบังขัง
095-5208295k1kurukere@gmail.com
3164020036บ้านแม่สานสองฝั่งยมนายธนภัทร บุศย์คำ096-2178367thanaphat4911202@gmail.com
3264020037บ้านแม่ฮู้แม่สินนายสุชานนท์ ดนตรี082-6699856suchanon13@gmail.com
3364020038บ้านปางสาแม่สินนายสุชานนท์ ดนตรี082-6699856suchanon13@gmail.com
3464020039บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินนางสาวธนพร ผลมุ่ง098-8203648tanapond2020@gmail.com
3564020040บ้านสุเม่นแม่สินนายสันติภาพ อุดมมงคล083-0353665santipab7627@gmail.com
3664020041บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินนายราชวัชร เชื้อสาวะถี086-3097891-
3764020042บ้านแม่เทินแม่สินนายอำพล พรมสุบรรณ์081-0553575amko43111@gmail.com
3864020043บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินนายอำพล พรมสุบรรณ์081-0553575amko43111@gmail.com
3964020044บ้านห้วยโป้แม่สินนางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์080-9271450chadirec88@gmail.com
4064020045บ้านสะท้อแม่สินนายสุชานนท์ ดนตรี082-6699856suchanon13@gmail.com
4164020046บ้านผาเวียงแม่สินนายสุชานนท์ ดนตรี082-6699856suchanon13@gmail.com
4264020047ไชยะวิทยาพญาลิไทนางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ094-1284052-
4364020048บ้านป่ากล้วยพญาลิไทนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ089-8563539pakluay_shool@hotmail.co.th
4464020049หมอนสูงประชาสรรค์พญาลิไทนายนิรุช ขอสุข085-1629524Khosuk_2015@gmail.com
4564020050บ้านวังยายมากพญาลิไทนางสาวกาญจนา ชัยพร098-7460797Kanjana.wym@gmail.com
4664020051บ้านท่าชัยพญาลิไทนางสาววันเพ็ญ ผกามาศ083-9536909people.ple24@gmail.com
4764020053วัดตลิ่งชันพญาลิไทนางสิตณัชช์ โพธิขำ094-1284052Vasumi_01@hotmail.com
4864020055บ้านพระปรางค์พญาลิไทนายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ095-6279852banpraprangschool@gmail.com
4964020057วัดโบราณหลวงแก่งสารจิตรนายวิเชียร มุ้งอย่าง095-6199116loveleftforme@hotmail.com
5064020058วัดแสนตอแก่งสารจิตรนายณัฐวุฒิ ทาบัว085-7295936Natthawat68185@gmail.com
5164020059บ้านสารจิตรแก่งสารจิตรนายจักกิต อุทรณ์081-7073307bosss4444@gmail.com
5264020060บ้านดงยางมรดกไทยนางนีรชา ทับประดิษฐ์081-0422987krunatty2528@gmail.com
5364020061บ้านเกาะน้อยมรดกไทยนางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง084-5528479saimpeng1234@gmail.com
5464020062บ้านป่ายางมรดกไทยนางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง084-5528479saimpeng1234@gmail.com
5564020063หนองอ้อบำเพ็ญมรดกไทยนางจำรัส วงษชิต083 1637501krujwc@gmail.com
5664020064บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)มรดกไทยนางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง084-5528479saimpeng1234@gmail.com
5764020065วัดเกาะน้อยมรดกไทยนางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง084-5528479saimpeng1234@gmail.com
5864020067หาดเสี้ยววิทยามรดกไทยนายสุวิทย์ ดวงทอง089-7082488suwit.duangthong9@gmail.com
5964020068อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)มรดกไทยนายเชวง อุปถัมภ์086-2173730chawangupathum@gmail.com
6064020071บ้านหนองยาวยมนานายธีรศักดิ์ นาคปรีชา096-1653536pattunja@gmail.com
6164020072บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ยมนานางมาลี การะเกษ088-4272509kruma-123@hotmail.com
6264020074บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)เบญจมาศนายสมชาติ จับคล้าย080-5158988somchart.jk@gmail.com
6364020076บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ยมนานายชวลิต เอี่ยมเขียน083-9539145Choewalit145@gmail.com
6464020077บ้านเตว็ดกลางยมนานางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์095-9988399pawankron@gmail.com
6564020078วัดศรีสังวรยมนานายภาณุวัฒน์ คะนิกา088-1638036panuwat28112532@gmail.com
6664020080บ้านทับผึ้งยมนานายสยาม รัตนเพชร087-5274956Sayamr973@gmail.com
6764020081มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ยมนานางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์091-0255904Chim1_16@windowslive.com
6864020082บ้านสันติสุขนาขุนไกรนายเอกพันธ์ สารีบุตร094-2374995Ekkapanbut@gmail.com
6964020083บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรนายวีระชัย น้อยเขียว087-6613566weerada111@gmail.com
7064020084บ้านโซกเปือยนาขุนไกรนายวีระชัย น้อยเขียว087-6613566weerada111@gmail.com
7164020085บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรนายวุฒวินัย หงษ์บุญมี083-0465818Vut.winai50@gmail.com
7264020086บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรนายประพล คำทอง091-7795283prapon0311@gmail.com
7364020087บ้านวังพิกุลนาขุนไกรนายประพล คำทอง091-7795283prapon0311@gmail.com
7464020088บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรนางสาวอัญชิสา สารีบุตร099-8275055Suphitchapronbut @gmail.com
7564020089บ้านซ่านก้าวหน้านายมานิตย์ นวรัตนารมย์093-2266161nawarat4545@gmail.com
7664020090บ้านปากคลองแดนก้าวหน้านายมานิตย์ นวรัตนารมย์093-2266161nawarat4545@gmail.com
7764020091บ้านนาก้าวหน้านายคนองฤทธิ์ คะนิกา845-7570422ftuhhvfhjggh@gmail.com
7864020093บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ก้าวหน้านายพิเชฐ ขำพงศ์083-6315810Pickum2513@gmail.com
7964020094บ้านดอนจันทร์ก้าวหน้านายชัยพร จันทร์ตะลิ083-1129567cinic0658@gmail.com
8064020095บ้านบุ่งสักก้าวหน้านายพิเชฐ ขำพงศ์083-6315811Pickum2513@gmail.com
8164020097บ้านราวต้นจันทน์นาขุนไกรนายวุฒวินัย หงษ์บุญมี083-0465818Vut.winai50@gmail.com
8264020098บ้านวังไฟไหม้นาขุนไกรนายสมชาย สุขแจ่ม087-8425029Somchai11082520@gmail.com
8364020099บ้านท่ามักกะสังนาขุนไกรนายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์089-8397470nirin.nirin1972@gmail.com
8464020100บ้านวังทองยมนานางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์088-2729112Thassanee312507@gmail.com
8564020103บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)เบญจมาศนายอัครวีร กระแสร์083-3724569akaraween2520@gmail.com
8664020104บ้านโคกกะทือยมนานางสาวชลธิชา จันทร์เที่ยง096-9577085chonticha0931986848@gmail.com
8764020105วัดวังใหญ่ยมนานางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์088-2729112Thassanee312507@gmail.com
8864020107ประชาอุทิศเบญจมาศนายทรรศนะ เลี้ยงรักษา081-8882602nui_thassana@hotmail.com
8964020108บ้านสันติพิทยาคารก้าวหน้านายทรรศนะ เลี้ยงรักษา081-8882602nui_thassana@hotmail.com
9064020109บ้านหนองแหนเบญจมาศนางตุลา สุขสัมพันธ์085-7371340Toonsimi@gmail.com
9164020110วัดเกาะก้าวหน้านายสุภชัย ใจหาร081-7865027jaihan92@gmail.com
9264020111เทวัญอำนวยวิทย์เบญจมาศนายสิงข์ จีนพงษ์063-5636553sing.jeenpong@gmail.com
9364020112อนุบาลศรีสำโรงเบญจมาศนางสาวอำไพ นงค์เยาว์081-8875822-
9464020113วัดบ้านกรุเบญจมาศนางสาวอัมพวัน​ ด่วน​เดิน​081-9713933​kob2822​@gmail.com
9564020115วัดคลองกระจงเบญจสามัคคีนายมานพ หลงแย้ม085-6045855noprun44@gmail.com
9664020116วัดกรงทองเบญจสามัคคีนายบุญส่ง เผ่าพงษ์089-2690510boonsong717@gmail.com
9764020118บ้านไผ่ตะล่อมทุ่งแม่ระวิงนางสาวสุชาดา ลอบุญ095-3532999Suchadapuy2022@gmail.com
9864020119ชุมชนบ้านคลองยางทุ่งแม่ระวิงนางนริศรา มะรินทร์086-6803072narisaramalin@gmail.com
9964020120บ้านวังแร่ทุ่งแม่ระวิงนายเกรียงไกร เตชา085-7309439Kriangkrai.tec24@gmail.com
10064020122บ้านท่าทองเบญจสามัคคีนายพลกฤษณ์ คำเมือง064-1416708pongridse@gmail.com
10164020124บ้านหนองป่าตอเบญจสามัคคีนายพลกฤษณ์ คำเมือง064-1416708pongridse@gmail.com
10264020126บ้านดงไทยวิทยาเมืองพระร่วงนายนิรุจน์ อรุณวิง088-5557255 , 085-0518239nirut2509@gmail.com
10364020128บ้านเขาทองเมืองพระร่วงนายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร091-8432297lexsak2512sing@gmail.com
10464020130มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ทุ่งแม่ระวิงนางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์095-7469179kruguide.wan@hotmail.com
10564020133บ้านป่าเลาเบญจสามัคคีนางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ091-2911266kroomod_2010@hotmail.com
10664020134วัดปากน้ำเบญจสามัคคีนายศุภชัย หลินเจริญ092-9872074manudhin7@gmail.com
10764020135บ้านไม้งามเบญจสามัคคีนายมาโนช จำรูญ086-2040772Ma0911202020@gmail.com
10864020136สามัคคีวิทยาทุ่งแม่ระวิงนางบุษบา​ โตบุญมา093-1378157busaba.tobunma@gmail.com
10964020137ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ทุ่งแม่ระวิงนางบุษบา​ โตบุญมา093-1378157busaba.tobunma@gmail.com
11064020138บ้านป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิงนายพิเชฎ บุญญา087-8504723Pichetboonya@gmail.com
11164020139วัดคุ้งยางทุ่งแม่ระวิงนายพิเชฎ บุญญา087-8504723Pichetboonya@gmail.com
11264020140บ้านใหม่โพธิ์งามทุ่งแม่ระวิงนางสาวนรินทร์ อินทะนัก098-7505679rin.2518@hotmail.com
11364020141บ้านนาพงทุ่งแม่ระวิงนางสาวอรกัญญา ชุมพงษ์098-1469699Onkanya89 am@gmail.com
11464020142บ้านขอนซุงเมืองพระร่วงนางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์094-9292425jidapum2324@gmail.com
11564020143บ้านคลองแห้งเมืองพระร่วงนางสาวกรนิกา คุ้มสา095-6340688Konnika182521@gmail.com
11664020144วัดปากคลองช้างเมืองพระร่วงนางสาวกรนิกา คุ้มสา095-6340688Konnika182521@gmail.com
11764020146บ้านวัดโบสถ์เมืองพระร่วงนางสาวจิดาภา ศภชญานันท์094-9292425jidapum2324@gmail.com
11864020148วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เบญจสามัคคีนายอนุวัฒน์ ปาพรม080-9077540anuwatpaprom@gmail.com
11964020151วัดไทรย้อยเบญจสามัคคีนางจุฑารัตน์ ประกิจ093-2236593jutarat6400@gmail.com
12064020153อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)เบญจสามัคคีนายสุวิทยา พรมอ่อน091-8380808suwittaya@gmail.com
12164020154วัดไผ่ล้อมเบญจสามัคคีนางจุฑารัตน์ ประกิจ093-2236593jutarat6400@gmail.com
12264020157บ้านหนองกลับเมืองพระร่วงนางประไพ แสนคำ081-7860347bunpasan@hotmail.com
12364020158วัดป่าถ่อนเมืองพระร่วงนางประไพ แสนคำ081-7860347bunpasan@hotmail.com
12464020159โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครนายสุทัศน์ วาลุกา098-748-8179thassawaluka2508@gmail.com
12564020160ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครนายภูวนาถ แสงนาค086-3619599Phuwanatnak1990@gmail.com
12664020161วัดศิริบูรณารามศรีนครนางอุไรรัตน์ คำวัฒนา088-2729859ople_1818@hotmail.com
12764020162บ้านทุ่งมหาชัยศรีนครนางอุไรรัตน์ คำวัฒนา088-2729859ople_1818@hotmail.com
12864020163บ้านหนองแหนศรีนครนางศุภมาลี มากมี081-0377813tanpra2551@gmail.com
12964020164บ้านดงจันทน์ศรีนครนายธีระวุฒิ ซาวเจริญ061-2788844Krukhombjp@gmail.com
13064020165บ้านบึงงามศรีนครนางสาวการะเกด คุณาจันทร์097-9180138karaked.0803@gmail.com
13164020166บ้านบึงสวยศรีนครนายปริญญา สะลิม063-9917447parinya.mufc@gmail.com
13264020167บ้านน้ำขุมศรีนครนางสาวธัญชนิต มากมี086-8388844maomiiow@gmail.com
13364020168วัดบ้านคลองศรีนครนายจณะศักดิ์ คำแสน096-6676611Janasak_k@homail.com
13464020169อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครนายธีระวุฒิ ซาวเจริญ061-2788844Krukhombjp@gmail.com
13564020170วัดบ้านเหมืองศรีนครนางสาววิมพ์วิภา​ ระลึก093-5508444Wipa00811@gmail.com
13664020171บ้านตาลพร้าศรีนครนางจิตติพร เพ็ญศรี084-4916916krooampcom@gmail.com
13764020172บ้านหนองบัวศรีนครนายกรีธา บุญประดับ089-9574759kreethaboonpradub@hotmail.com
13864020173บ้านกลางดงกลางดงนายสุวิทย์ อภิโล095-1967422Insee22.Bandon@gmail.com
13964020174บ้านหัวฝายกลางดงนายสมเจตน์ เกตุขาว097-9209382somjat2513@hotmail.com
14064020175บ้านโป่งฝางกลางดงนายกิตติชัย กาวิละปัญญา098-9982248kittichai.k1986@gmail.com
14164020176เชิงผากลางดงนางกฤติกญจน์ ปริสาวงค์087-8487954g25151996@gmail.com
14264020177บ้านแม่บ่อทองกลางดงนายสุวิทย์ อภิโล095-8280231Insee22.Bandon@gmail.com
14364020178บ้านแม่ทุเลาในกลางดงนายไชยันต์ บุตรย้อย088-2859946chaiyantkrutom@gmail.com
14464020179บ้านหนองผักบุ้งกลางดงนางสาวํัธัญลักษณ์​ ปาระท่า090-9856849thanyalack_pa@hotmail.com
14564020180บ้านบึงบอนกลางดงนางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า089-5366397ling92010@hotmail.com
14664020181บ้านห้วยเจริญกลางดงนายปุญญพัฒน์ ทิโน087-0373883Punyaputtino1@gmail.com
14764020182บ้านไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้วนายวิชัย ปันต๊ะวงค์097-9472989Boonmee3536@gmail.com
14864020183บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)บ้านใหม่เขาแก้วนายรัชศาล คุ้มครอง086-2053067DANG2207@GMAIl.COm
14964020185บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมนายวิทยา ศุภานุสร081-6280383clorets2010@live.com
15064020186บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมนางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ063-1979353/084-3799042sirirat9042@gmail.com
15164020187บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมนายณรงค์ วันทา081-2848816-
15264020188อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมนายวิชาญ ลือเฟื่อง081-0383426wichan9122@gmail.com
15364020189บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมนางทองเพียร อ่องบางน้อย081-2742237Jaikawin1@gmail.com
15464020191บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมนายสมศักดิ์ ไชยลังการ081-1119549sakkadee104@gmail.com
15564020192บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมนางอุบลรัตน์ สาระมนต์093-1617588Maewkha2508
15664020193บ้านฝั่งหมิ่นบ้านใหม่เขาแก้วจ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า081-3243151kaewhlasmr@gmail.com
15764020194บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมนางประเทืองพร ล้วนงาม097-9265405-
15864020195บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมนางสาวพิกุล วงค์กฎ089-8359084phikul13102514@gmail.com
15964020198บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่เขาแก้วนายสมโภชน์ เกื้อกูล096-6611737sompoch.kuakul@gmail.com
16064020199บ้านแสงสว่างบ้านใหม่เขาแก้วนายรัชศาล คุ้มครอง086-2053067dang2207@gmail.com
16164020200บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่เขาแก้วนายมนัส เจื้อยแจ้ว088-2585804mama.natty@gmail.com
16264020201บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่เขาแก้วนายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์095-6245069T.j_wutichai@hotmail.com