ผู้อำนวยการกลุ่ม

      นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่ม

 

 

        นายกฤดล ดีเพียร

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ