ผู้อำนวยการกลุ่ม

      นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่ม

      นางณัฏฐิญา พัฒนพิเชียร

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

        นายกฤดล ดีเพียร

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ