สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้การนิเทศแบบ COACH MODEL โดย นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

https://drive.google.com/file/d/17qVBgdy1dpup5H-lemWANrT2AO26ZFoC/view?fbclid=IwAR1pgX8uxybQT37lnrGtH3aWAOuoym9W_v4NIXZvaptbXjnwqTIhgdFJp28