สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareslider

รับรางวัลผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายปุณยวัจน์  ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นตัวแทนรับรางวัล ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประเภท ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร