ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง