สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประกวดราคา

ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ กลุ่มรายการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More