ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2