สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่กำกับติดตามแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 อีกทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับการต้านทุจริต ให้เรื่องทุจริตไม่เป็นเรื่องปกติในสังคม เป้าหมายที่ลงติดตามคือโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ อำเภอละ 1 โรงเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบ้านสารจิตร ได้ดำเนินการใช้หลักสูตรนี้มาระยะนึงแล้ว ทั้งนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ให้สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอน 100%…