สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรม สพป.

รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567

นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วปสมกับเป็นปูชนียบุคคลให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทวิชาพครู 2.ประเภทวิชาชีพผู้บริหาร 3.ประเภทวิชาชีพผู้บริหาการศึกษา 4.ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้คัดเลือก โดย นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับประเภท ผู้บริหารการศึกษา และ นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ได้รับประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์…