สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

สุโขทัย พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกายและสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ปัจจุบันโลกเป็นยุคสังคมสารสนเทศบนฐานความรู้ (knowledge based information society)
การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธำรงรักษาและพิจารณา เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย บุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีด้วยกันสามเขตพื้นที่การศึกษา คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1,2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในสังกัด ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านต่าง ๆ และส่งผลถึงการบริหารพัฒนาด้านการศึกษา ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญและเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และมีประสิทธิภาพ การประสานงานและความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านร่างกาย สานสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามการแข่งขันวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสุโขทัย….”สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข”…(ทีมงานประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)