หลักเกณฑ์และวิธีการฯ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เสนอชื่อพร้อมประวัติตามแบบ (แนบท้ายหลักเกณฑ์) ส่งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังแนบ