สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ทดแทนปี ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ กลุ่มรายการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)