ทำความสะอาดโรงเรียน

โรงเรียนวัดคุ้งยาง ประชุมคณะครู และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาภายในโรงเรียน

ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองสวรรคโลกที่อนุเคราะห์รถดับเพลิงในการทำความสะอาด