กิจกรรมสวดมนต์ฯ โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ เพื่อขัดเกลาจิตใจของนักเรียนโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ให้เป็นบุคคลที่จิตใจที่ดี มีเมตตาสนองอัตลักษณ์โรงเรียน “ไหว้สวย รวยน้ำใจ เชิดชูความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ”