สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง และปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ข 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1vqcAGZmff0fyK41_jNAzcWuLKv0eO9pG/view?usp=sharing