สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

บันทึกความเข้าใจ(MOU) การจัดการศึกษาพิเศษ(แบบเรียนรวม)

สพป.สุโขทัย เขต 2 นำ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กับ สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย โดย ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 ของ สพฐ. ในนโยบายที่ 6 จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนโยบายที่ 9 เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยจะสร้างความร่วมมือใน 2 กิจกรรม คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องเทคนิคการจัดการศึกษาเรียนรวม และกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ(Response To Intervention : RTI) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนบ้านตึก และ โรงเรียนบ้านดงยาง อำเภอศนีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)