ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล​ รุ่นที่​ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล “OBEC CONTENT CENTER” ระบบคลังเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้และเกม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงาน OBEC CC รุ่นที่ 1 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย โรงเรียนละ 1 คน ดำเนินการประชุมนำโดย นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี, นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต และ นายฐิติวัฒน์ จัดดี โดยได้รับเกียรติจาก​ ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(ครูณัฐวัฒน์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)