ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ท่าน ไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 2 ท่าน ผอ.ไพบูลย์ สุขเจริญ ท่าน ผอ.นิรุจน์ อรุณวิง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีพระสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียน เข้าร่วมในการตอบข้อซักถามในการพัฒนาสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านธารชะอม โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง โรงเรียนเชิงผา และโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง

โรงเรียนเชิงผา

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ