เวียนเทียน​ วันมาฆบูชา​ ปี​ 2564

ผู้ยริหารผโรงเรียน​ และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นำนักเรียนร่วม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ณ​ วัดใกล้บ้าน​ หรือวัดประจำหมู่บ้าน​ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามต่อไป​ วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี……. (เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน…. ภาพ/มณีวรรณ…. ข่าว)