O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

คู่มือสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณ์และวิธีการเตรียมความพร้อมการประเมินอยางเข้ม
พระราชบัญญัติ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คู่มือสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณ์และวิธีการเตรียมความพร้อมการประเมินอยางเข้ม
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การขอเครื่องราชอิสริยสภรณ์
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.