ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ปี 2566

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ประจำปี พ.ศ. 2566