ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว9,ว10,ว11,ว12)

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ค.ศ. (ว9,ว10,ว11,ว12) ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยมีคณะทำงานร่วมประชุมประกอบด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำแนวทางการมีและเลื่อนวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจน