การจัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จำนวน 8 ราย คือ

1.นางสาวประกายมาศ น้อยนวล โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย

2.นางสาวยุภาวดี ขำเมือง โรงเรียนบ้านป่ายาง

3.นางสาวกฤศมน ลำดับ โรงเรียนบ้านแม่คุ

4.นางสาวเจนจิรา จันมะณี โรงเรียนบ้านแม่สาน

5.นายภัทรธานนท์ กาทองทุ่ง โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง

6.นางสาวศันสนีย์ สิงห์ตา โรงเรียนบ้านร้องตลาดฯ

7.นางสาวณัฐพร อมรวัฒนานุกูล โรงเรียนบ้านป่าคา

8.นายนิคม มังคละ โรงเรียนบ้านสันหีบ