ประกาศเรื่องขอระงับทำบัตรข้าราชการชั่วคราว

ประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคลขอระงับการทำบัตรข้าราชการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก สพฐ. เรื่องการมอบอำนาจการลงนามและจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป