ประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีท่านรองวิรัชพัฒน พิเชียร นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรัณยู ยุบล ผู้อำนวนการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1