ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 1-19 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในระหว่างวันที่ 14 1

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read more

ดำเนินการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 25

Read more