ประชุม PLC เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาทางไกลDLTV ทดแทน ปี 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 17 &#821

Read more