แบบฟอร์มพัสดุ


          การตรวจสอบพัสดุประจำปี

          การเลือกประเภทของเงิน งบไทยเข้มแข็ง

          การเพิ่มรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร / การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ‏

          การคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาของคณะกรรมการ

          การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.

          การเลือกประเภทการจัดหาในระบบ e-GP

          ขั้นตอนการสอบราคาซื้อ/จ้าง (ตารางแสดงวงเงิน ปปช.)

          เกณฑ์คุณลักษณะ และราคากลาง

          แนวทางการปฏิบัติในระบบงาน e-GP เพิ่มเติม

          การรื้อถอนที่ราชพัสดุ

          คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินของโรงเรียน

          แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร