ระเบียบ/พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

 1. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

 4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560

 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

8. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

9. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

10. หลักเกณฑ์และวิธิปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

11. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งงคืนในระบบอิเล็กทรอนิกส์