ออกกำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1กรกฎาคม 2563

นายศรัณยู ยุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกกำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีและโรงเรียนบ้านสันหีบ