ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงาน การตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more