1.ศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ.โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ฯ
2.กีฬาเครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี ระหว่่างวันที่ 4-6 กันยายน  2562ณ.โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ฯ