เครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม