การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยชี้แจงรายระเอียดการดำเนินการตามงบประมาณที่จัดสรรให้ รวมถึงชี้แจงการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมกาเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (1โรงเรียน1นวัตกรรม) การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1โรงเรียน1นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) และการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)