การประชุม เตรียมความพร้อม ผ่านระบบ VDO Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เครือข่ายโรงเรียน เจ้าหมื่นด้ง