การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2