นิเทศ ติดตาม ฯ ผลการดำเนินการตามนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เครือข่ายโรงเรียนขุนไกรเยี่ยมบ้านนักเรียน และได้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์)