การนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล เครือข่ายทุ่งเสลี่ยม โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์